GPSTimber Vyer

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Zon- och välttexter

Zon- och välttexter kan byggas upp av:

Zon- och välttexter kan sättas ihop av flera texter, variabler och funktioner med plustecken:

 • "Zon " + [zonNummer] + ": " + [fyllnadsgradZon] + "%"
 • [välttyp]

Vilkor

Varje vy har ett dynamiskt antal villkor som används för att bestämma vilken välttext, zontext och zonfärg som ska användas. Villkoren kontrolleras i ordningsföljd och data hämtas för första villkoret som är sant.

Villkor kan bestå av:

Jämförelser inom ett villkor sker från vänster till höger. Då villkorets resultat är känt kommer inga fler variabler, funktioner eller jämförelser att behandlas.

Ett tomt villkor är alltid sant.

Exempel på villkor:

 • [antalStockZon] = 0
 • [fyllnadsgradZon] < 10
 • [välttyp] = "Välta" && [antalStockZon] = 0
 • [välttyp] = "Fack" || [välttyp] = "Sorteringsbord"

Texter

En text är en statisk sträng som anges inom citationstecken. Alla tecken utom \ (backslash) och " (citationstecken) är tillåtna.

För att skriva ett backslash i en text används två ihopskrivna backslash: \\

För att skriva ett citationstecken i en text används ett backslash direkt följt av en citationetecken: \"

Exempel på texter:

 • "En vanlig text"
 • "Ett backslash \\"
 • "Ett citat: \"He who laughs last thinks slowest.\""

Variabler

En variabel anges med ett namn inom hakparenteser. Alla tecken utom hakparenteser är tillåtna i variabelnamn. För att skriva hakparenteser i variabelnamn används ett backslash direkt följt av hakparentesen: \[ \] Under körning ersätts variabler med värden som beräknas dynamiskt beroende på exempelvis välta.

Variabler kan vara av följande typer:

 • Sträng (text)
 • Flyttal
 • Heltal

Zonvariabler, dvs variabler som är direkt knutna till information som finns i en zon (ex zonnummer), är inte tillåtna i välttexter.

Lista med variabler som finns

Funktioner

En funktion anropas med namn och inparametrar. Alla tecken utom parenteser är giltiga i funktionsnamn, men namnen ska inledas med bokstäver. Inparametrar separeras med komma.

Inparametrar kan vara:

 • Texter
 • Variabler
 • Tal (heltal och flyttal med punkt som decimaltecken)
 • Funktioner

Funktioner kräver att antalet parametrar stämmer. Returvärdet från en funktion är en variabel.

Lista med de funktioner som finns

Tal

Heltal anges direkt med siffror och kan föregås av tecken.

Exempel:

 • 123
 • +456
 • -789

Flyttal anges med siffor och ett decimaltecken före decimaldelen och kan föregås av tecken.

Exempel:

 • 12.34
 • +23.456
 • -789.123

Jämförelseoperatorer

Följande jämförelseoperatorer kan användas i villkor:

 • < (Mindre än)
 • = (Lika med. Kan även skrivas ==)
 • > (Större än)
 • <= (Mindre än eller lika med)
 • >= (Större än eller lika med)
 • <> (Skilt från. Kan även skrivas ! eller !=)

Jämförelseoperatorer måste omges av en operand på vänster och höger sida.

Giltiga operander är:

Den högra operandens typ (text, variabel, heltal eller flyttal) bestämmer på vilken sätt jämförelsen kommer att göras.

Konjunktioner

Jämförelser kan kopplas ihop med följande konjunktioner:

 • och (skrivs &&)
 • eller (skrivs ||)

Exempel:

 • [välttyp] = ”Välta” || [välttyp] = ”Fack”
 • [välttyp] = ”Fack” && [antalStock] = 0

Om en jämförelse före en eller-konjunktion är sann kommer hela villkoret att bli sant och inga fler jämförelser sker.

Om en jämförelse före en och-konjunktion är falsk kommer hela villkoret att bli falskt och inga fler jämförelser sker.

Grupper

Det är möjligt att gruppera flera jämförelser och konjunktioner i ett eget "undervillkor"” genom att placera dem inom parentes.

Detta gör det möjligt att använda en och-konjunktion mot två jämförelsen med en eller-konjunktion.

Exempel där antalet stockar måste vara fler än 10 och välttypen antingen välta eller fack:

 • [antalStock] > 10 && ([välttyp] = "Välta" || [välttyp] = "Fack")

Parenteser som omger endast en operand eller en jämförelse kommer inte att ses som en grupp.