GPSTimber Truck Inställningar

From DataPolarna
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Inställningar Välta

Inställningar som hanterar hur programmet hanterar utritning och vissa funktioner.

Välta

GPSTimber Settings.PNG

 • Hastighet i välta (km/h) - Hastighet måste vara under eller lika med det här för att det ska räknas som att trucken är inom välta.
 • Närhet välta (m) - Om man är inom den här gränsen från en välta när man hämtar/lämnar från den så räknas det att man är inom vältan.
 • Visa startpositioner - Visa startpositioner på vältor, visas som en röd cirkel.
 • Visa zoner - Ifall flera zoner ska visas på vältorna eller ifall det alltid ska vara en.
 • Använd Antal/m2 från ej sorterat - Används ej ska tas bort
 • Använd zontext från vy som text - Ifall text från zon data i vy ska användas för hela vältan
 • Visa fack text - Ifall text ska visas på facken
 • Sätt order som namn vid lämna (ej sorterat) - Ifall partinummer ska visas när man tar från en lastbil eller ifall timmerklassen ska visas. Gäller det som visas längst till vänster i statusraden.
 • Visa vält text inaktiv - Ifall texten på vältan ska visas när den är inaktiv
 • Visa fack namn - Visar alltid namn på fack istället för vad vy inställningen säger.
 • Rensa timmerklass vid tömning - Ifall timmerklassen inte längre ska vara kopplad till den välta som blir tom
 • Visa platser med samma tk - Bestämmer ifall det ska visas en lista med platser som har samma timmerklass i statusraden eller ifall den ska innehålla fack som håller på att bli fulla.
 • Visa senaste lämnad välta först - Ifall Visa platser med samma tk är aktiverad så hamnar den plats som senast kördes till först i listan
 • Dela välta - Används ej
 • Info avstång (m) - Bestämmer hur långt ifrån en välta kan vara för att funktionen "Hämta från närmaste välta" i skapa/redigera ska fungera.
 • Alltid töm på fack - Tömmer alltid fack även fast man trycker på Ta

Vältramar

GPSTImber Settings PileFrame.PNG

Ställer in vilken färg ramen på en välta ska få vid olika händelser.

 • Aktiv - Aktiv och har inget annat status
 • Inaktiv - Inaktiv
 • Samma som såg - Har samma timmerklass som sågen
 • Samma som grip - Har samma timmerklass som i gripen
 • Full - Är markerad som full
 • Tom - Är markerad som tom
 • Varna full - Fyllnadsgraden är större än gränsen som är inställd för hög varningsnivå
 • Varna tom - Fyllnadsgraden är mindre än gränsen som är inställd för låg varningsnivå
 • Markerad - Är markerad i kartan
 • Ramtjocklek - Hur bredd ramen ska vara

Såg

GPSTimber Settings Saw.PNG

Ställer in vilken symbol som ska visas på vältor/fack som har samma timmerklass som sågbordet.

Det är möjligt att ställa in per sågbord här och ha flera olika symboler/färger för varje sågbord.

Sågstatus bestämmer hur vilken siffra som visas längst ner på huvudskärmen när det gäller såg.

 • Visa lämnade - Antal lämnade stockar till sågbordet
 • Visa sågade - Antal sågade stockar från sågbordet
 • Visa nedräkning från order med lämande - Antalet kvar på order beräknat på lämnade stockar
 • Visa nedräkning från order med sågade - Antalet kvar på order beräknat på sågade stockar

Välj såginfo kolumner

Val av vilka kolumner som ska synas när man visar information om sågbordet på huvudsidan

Ej sorterat

GPSTimber Settings Unsorted.PNG

 • Hantera alla delar som en stor välta - Ifall en delad välta ska hanteras som en enda när man ändrar status eller aktiverar/inaktiverar den.

Inställningar Karta

GPSTimber Settings Map.PNG

 • Visa världen - Visa en rektangel i bakgrunden som täcker hela timmerplanen
 • Färg världen - Bestäm färg på bakgrundrektangel
 • Visa alltid maskinnamnet som maskintext - Visa bara namnet på maskinen aldrig vad den har i gripen
 • Dölj text för egna trucken - Dölj texten på de egna maskinen
 • Använd samma färg på maskin och text - Ifall texten ska ha samma färg som trucken.
 • Visa bara andras text när dom har något i gripen - Ifall texten på andra maskiner bara ska visas när de har något i gripen
 • Visa text för andra maskiner - Ifall text ska visas på andra maskiner (namn och vad de bär)

Inställningar Zoom

GPSTimber Settings Zoom.PNG

Ställer in vilken zoom nivå som gäller vid olika tillfällen

Zoom tillfällen

 • Välta - Inne i välta
 • Fack - Inne i fack
 • Lastbil - Inne i lastbilsområde
 • Osorterad - Inne i osorterad välta
 • Sortering - Inne i sorteringsbord
 • Såg - Inne i produktionsbord (sågbord)
 • Kör - Under körning
 • Hämta - Efter man har tagit en grip
 • Lämna - Efter man har lämnat en grip

Inställningar

 • Nivå - Vilken nivå som den ska zooma in till, mindre siffra = mer inzoomat.
 • Rotera kartan - Ifall kartan ska roteras i truckens körriktning eller ha norr uppåt
 • Visa välttexter - Ifall texter på vältor ska visas
 • Storlek välttext - Storlek för text på vältor
 • Storlek maskintext - Storlek på text för maskiner

Inställningar Kamera

GPSTImber Settings Camera.PNG

Inställningar som hanterar hur kamerabilder ska visas

Ställ in kamera position och storlek för en eller två bilder som ska visas

Klicka i Använd två positioner för att kunna visa två bilder samtidigt.

 • Auto toggle camera (s) - Kamerabild kan växlas automatisk ifall man skriver in ett värde större än 0 här. Inställningen anger hur ofta i sekunder bilden ska växlas.

För att redigera en kamera välj kamera i listan. Ordningen i listan avgör i vilken sekvens kamerabilder visas när man trycker på kamera knappen.

 • Använd video - Ifall video läge ska användas
 • Använd kamera - Ifall kamera ska gå att visa
 • Uppdatering av bild (s) - Hur ofta bilden uppdateras i bild läge
 • Stäng efter (s) - Ifall värdet är större än 0 så kommer kameran att stängas automatisk efter inställd tid i sekunder.

Inställningar Övrigt

GPSTImber Settings Other.PNG

 • Storlek text statusbar - Storlek på texten längst ner i programmet
 • Position - Position för Ta/Lämna formulär
 • Visa panel överkant - Kan visa en extra textrad längst upp i programmet
 • Top panel size - Storlek på texten i den övre panelen
 • Visa volymkontroll - Visa volymkontroll (kommer att tas bort)
 • Visa Uppdateringar... - Kontroll ifall det finns någon uppddatering att installera
 • Visa GPS data - Visa data som kommer från GPS enheten

Text i övre panel

Ställ in vilken text som ska visas längst upp i programmet.

 • [TruckInQueue] - Antalet lastbilar som finns i kö, kräver Biometria koppling.
 • [TruckUnloaded] - Antalet lossade lastbilar. Nollställs vid midnatt.
 • [TrailerLoaded] - Antalet lastade trailer

En annan möjlighet att visa antal lastbilar i kö är att använda funktionen.

 • TruckQueue("code")

"code" är att filter för hur sortiment på bilen klassas. Exempelvis skulle det gå att skriva TruckQueue("10*") så matchas alla sortiment som har börjar med koden 10 till den text som visas. Används ifall man vill visa antal bilar i kö med olika sortiment.

Finns också möjlighet att visa antalet bilar i kö som innehåller en provbunt.´

 • BiometriaProv()

Är också möjligt att summera variabler, exempelvis totalt lossade bilar och lastade trailers

 • Sum([TrailerLoaded],[TruckUnloaded])

Inställningar Lokala

GPSTImber Settings Local.PNG

 • Maskinnamn - Namn på trucken
 • Datornamn - Namn på dator
 • Server IP - IP adress till GPSTimber server
 • GPS Läge - COM eller USB
 • GPS Aktiverad - Ifall GPS finns ansluten
 • GPS Port - Vilken port som positionsdata ska läsas från
 • Baud rate - Baud rate för seriekommunikation
 • Använd låg upplösning (800x600) - Programmet anpassas för lägre upplösning.
 • Automatisk ta och lämna - Aktivera funktion för automatisk ta och lämna. Kräver extern signal.
 • Använd windows användare - Ifall användarnamnet ska tas från den inloggade windows användaren eller inte
 • Användare - Vilken användare som kör
 • Log level - Hur mycket som ska loggas till logfilen
 • Språk - Språk som programmet använder sig av
 • Auto hitta GPS portar - Ifall GPS är USB ansluten så är det möjligt att automatisk lista ut vilka portar som används
 • DGPS Aktiverad - Ifall RTCM ska skickas ut från GPSTimber
 • DGPS Port - Vilken serieport som används för skicka RTCM meddelande till GPSen