GanttScheduler Teknisk Manual

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Startsida.png

Introduktion

GanttScheduler används för att visa data kopplat till tid på ett flexibelt, överskådligt och lätt navigerbart sätt. Den grundläggande GanttScheduler kan läsa in data från en mängd olika källor. Exempelvis Textfiler, Excel och olika typer av databaser. Det ursprungliga användningsområdet var flödesstudier men har efterhand utvecklats till ett mer komplett planeringsverktyg.

Installation

Installationsprogrammet installerar den grundläggande GanttSchedulern samt två valfria tilläggsprogrammen, GSCrystalReportViewer och GSMeddelandehanterare. Dessa bör installeras för att allt ska fungera. För mer detaljer läs "Installera". För att GanttScheduler ska fungera måste en Oracle client vara installerad på datorn. InstantClient fungerar bra. Filen tnsnames.ora måste innehålla uppkopplingsuppgifter för gruvan som skall köras. Vid oklarheter runt detta kontaktas IT-supporten.

Starta GanttScheduler

En genväg till programmet finns i startmenyn under GanttScheduler. Vid nyinstallation eller uppgradering kommer ändringshistorik att visas. Denna kan även nås från hjälpmenyn. Om det finns fler än en Uppkoppling i databasen visas en dialog för val av vilken som ska användas. Denna dialog kan man även nå genom att hålla ner Ctrl-tangenten vid uppstart och är främst meningen att användas av planerare. En ny dialog visas där man ska välja Plan att öppna. Valet av plan sparas och används vid nästa start.

Navigering med linjalen

Linjal.JPG
Vänster musknapp används för att panorera tidsfönstret utan att zooma. Tryck ner vänster musknapp och dra. Höger musknapp zoomar runt den punkt som du trycker på. Om man trycker ner höger musknapp och drar åt vänster så zoomar man ut, (man får se mer data). Om man trycker ner höger musknapp och drar åt höger så zoomar man in. Mittenknappen används för att zooma mellan två tider. Klicka vid den första tidpunkten dra till den andra tidpunkten och släpp mittenknappen. Mushjulet används för att panorera tidsfönstret. Ctrl + Mushjulet kan användas för att zooma.

Tips: För att visa en lodrät linje vid muspekaren håller man in Ctrl+Shift och trycker med vänster musknapp på linjalen.

Flikar

Meny2.jpg

Genom att trycka på en flik byter man det som visas. Flikar kan flyttas genom att man trycker på en flik med vänster musknapp och drar fliken till ny plats. Om man drar en flik utanför GanttScheduler visas den separat.

Menyflikarna innehåller verktyg och metoder grupperade i undergrupper.

Serier och Ganttobjekt

Serie.jpg

Serier används som plats eller resurs medan Ganttobjekt är aktiviteter med start och slut. I bilden är serien en Gavel och Ganttobjektet en salva. När man markerar en serie så visas menyfliken med dess verktyg. Samma sak om man markerar ett ganttobjekt. Verktygen kan även nås genom att högerklicka.

Inläsning av data

Reload.jpg

Genom att trycka på knappen läser man in data på nytt. Pilen under bilden visar att det finns fler val. I detta fall:

 • Läs om öppna datakällor med standard urvalskriterier.
 • Läs om öppna datakällor med samma urvalskriterier.
 • Läs om öppna datakällor med nya urvalskriterier.
 • Behåll inläst.


Daglig användning

Hantera planer

Vad är en plan? En plan är vad man har tänkt göra under en viss tid. Det finns flera olika plantyper.

 • Dygnsplan.
 • Veckoplan.
 • Månadsplan - Sträcker sig fyra månader framåt.
 • Prognos (0,1,2,3)- Kvartalsplan.
 • Budget.
 • Utfall.
 • Arbetsplan.
 • Strategisk.

Detaljrikedomen är oftast högre på korta planer. Det plan som används av Driftcentralen kallas Driftplan och är av typen Utfall.


En plan innehåller data om vad som ska brytas eller har brutits. Data som igår i planen är gavlar, salvor och övriga platser. Dessa kallas brytobjekt. Aktiviteter, resurser (maskiner) samt sekvenser och länkar ingår också i planen.

Skapa ny

Vid uppstart visas formuläret för att välja plan.

NewPlan1.jpg

Tryck på knappen "Ny plan". Och tryck sedan på "Spara". Ett nytt formulär visas där man ska fylla i data.

NewPlan2.jpg

Tryck "Ok" för att spara och öppna den tomma planen.


Ta bort plan

Tryck på fliken Verktyg och sen Hantera->Hantera planer. Ett planformulär visas. Markera planen som ska bort och tryck "Ta bort".

Lägga till/uppdatera plan

Om planen inte är markerad som "Autoupdate" måste gavlar och salvor läggas till manuellt. Detta göra man genom att trycka på fliken Verktyg och sedan "Lägg till/uppdatera gavlar".

AddUpdateGavel.jpg

Den vänstra sidan innehåller gavlar som finns tillgängliga från externt system. Om gavlarna är grön markerade finns dom i aktuell plan. För att lägga till gavlar markerar man gaveln i vänstra listan och trycker på ">" knappen.

Gavlarna skapas i den högra listan och markeras gula vilket betyder att dom kommer att läggas till eller uppdateras när man trycker "OK". Om man överför en gavel som redan finns kommer den att uppdateras. En röd gavel i vänstra listan betyder det att någon egenskap är ändrad i förhållande till högra listan.

Om man saknar gavlar i vänstra listan kan det bero på att checkrutan "Har salvor inom" är ikryssad. Denna funktion gör att endast de gavlar som är planerade inom valt antal månader visas.

Sätta Salvcykler

Genom att klicka på en salva så visas fliken som tillhör salvor. Tryck på "Sätt salvcykler" och välj någon av de definierade. Det går även att högerklicka på salvan för samma val. Definitionen kan skapas och ändras i "Verktyg -> Hantera -> Salvcykler".


Ändra salvtempo

Salvtempo är hur många salvor eller meter man ska hinna på en gavel under en vecka. Oftast använder man enheten antal salvor/vecka. För att ändra markerar man salvor som ska ändras och högerklickar på gaveln och trycker "Ändra salvtempo".

EditBlastSpeed.jpg

Checkrutorna används när man vill styra så salvorna inte blir för långa eller korta.


Flytta salvor och aktiviteter

Markera de salvor/aktiviteter som ska flyttas. Tryck ner vänster musknapp och dra salvorna/aktiviteterna. Då man släpper knuffas de salvor/aktiviteter som man dragit förbi.


Om man vill undvika knuff kan man trycka ner skift medan man drar och hålla den nedtryckt tills man släpper aktiviteterna.

Om man ångrar en flytt med "Ångra" knappen.

Undo.jpg

För att splittra en aktivitet kan man högerklicka och trycka Dela aktivitet. Då får man välja att dela vid tidpunkt eller procent. Borrmeter, tonnage och volym fördelas procentuellt ifall de finns.

Tips! Man kan ändra längden på en aktivitet utan att zooma in genom att hålla alt + vänstermusknapp nertryckt när man drar.


Sätta status

Högerklicka på objekten för att ändra status på aktiviteter och salvor. Välj sedan ”Sätt status” och välj önskad status.

Salvors status

Ljusblå är planerad

Grön är aktiv

Grå är slutförd.


Aktiviteters status

Diagonalt streckade aktiviteter är aktiva.

Diagonalt kryssmönstrade aktiviteter är slutförda.

Extra aktiviteter

Skapas genom att man drar en aktivitet från aktivitetsfältet och släpper den på önskad salva eller resurs. Aktiviteten är satt som extraaktivitet men detta kan ändras genom att högerklicka på aktiviteten.


Aktivera / avaktivera knuff

Knuff funktionen ser till att pågående aktiviteter förlängs till nu linjen och planerade aktiviteter flyttas till höger om nulinjen dvs i framtiden. När funktionen är aktiverad körs den var 5:e minut. Aktivering /avaktivering görs i menyfliken verktyg. KnuffKnapp.jpg

Man kan även knuffa en specifik gavel genom att markera gavel och trycka "Knuffa till nu ". Funktionen finns även på högerklick.


Låsa aktiviteter för flyttning och knuff

Om en aktivitet måste ske en specifik tid och dag kan man låsas så inte knuff eller flyttning kan ske. Detta är användbart för FU eller liknande aktiviteter. Låsning sker när man markerat en aktivitet och tryckt på knappen "Låst för flyttning" eller genom att högerklicka.


Publicera plan

Nås från Verktygsfliken.

PubliceraBtn.jpg


En publicerad plan kan ses som en kopia av planen man använder men för ett vist tidsspann. Inga förändringar påverkar den publicerade planen utan den är fast och används främst för att jämföra plan/utfall.


Publicera.jpg

Radioknappen "Publicera plan" skall vara markerad. Om "Spara plan" är markerad sparas planen som en vanlig plan av typen man har öppen.


Plantyper Dessa definieras i databasen men är i normala fall:

 • Dygnsplan - 24 timmar.
 • Veckoplan. Måndag till måndag
 • Månadsplan - Första dagen nuvarande månad och fyra månader framåt.
 • Prognos (0,1,2,3)- Normalt ska man ha en prognos per kvartal.
 • Budget - Normalt för ett år.
 • Strategisk - Allt sparas.

Jämföra planer

Om man vill jämföra hur man ligger till kan man trycka på knappen.

ComparePlanBtn.jpg

Då visas dialogen.

ComparePlan.jpg

Välj plan att jämföra med i valboxen. Om den önskade inte finns kryssas valboxen "Visa alla planer" i. Den plan man väljer kommer att jämföras med planen som är öppnad. Man måste även välja vilken aktivitet som skall jämföras samt kryssa i "Jämför aktivitetstyp". Långtidsplaneringen är ofta intresserad att jämföra salvor och måste då bocka i "Jämför salvor".


Inrapportering

För att rapportera kan man antingen dubbelklickar på aktiviteten eller högerklickar och välja "Rapportera data". En dialog öppnas som är anpassad för vilken typ av aktivitet man klickade på. Den skiljer sig mellan olika gruvor och konfigureras i Verktygsfliken-> Hantera inställningar->Inställningar -> rapportering. Denna inställning behöver en vanlig användare inte använda.

Rapportera borrning

ReportDrill.jpg

Ändra status: Välj det som passar från valboxen.

Extra aktivitet: Om aktiviteten inte ingår i normala cykeln.

Visa meddelanden på: Väljs om man vill se meddelanden som eventuellt finns på denna Aktivitet, Salva etc.

Störningar: om man trycker på + Knappen öppnas en ny störningsrad där man ska välja

 • Kategori - Huvudanledningen. Valet avgör vad som finns att välja i valboxen "Orsak".
 • Längden anges och med hjälp av knapparna PlaceraStörning.jpg väljer man om det ska vara i början, slutet eller mitten på aktiviteten.

Kryssrutan "Uppskattat värde" används om tidsuppgiften inte är säker utan en gissning.


Rapportera värden. Antal hål, antal hål kvar och vilken typ är det man rapporterar i borrning.


Nästa aktivitet: Man kan välja att sätt nästa aktivitet för att lättare veta var maskinerna finns och vart den ska.

Varning visas om man inte har kvitterat alla meddelanden som finns på aktiviteten. Detta för att viktiga meddelanden inte skall glömmas bort.

Rapportera lastning

ReportLoading.jpg

Det som skiljer lastning mot borrning är värdena som rapporteras in. Lastningen har:

 • Antal lass
 • Lasstyp - I vissa gruvor finns det olika typer av skopor som rymmer olika mycket.
 • Kvalitet - Olika malmer och gråberg väger olika vilket gör att valet är viktigt för att få rätt antal Ton.
 • Destination - Var man tippar lassen. Kan vara lastficka eller någon annan definierad plats. Om det är lastficka kan man se totala mängden i Ganttfliken "Destinationer". För att transportera från lastficka rapporteras "Transport" som en extraaktivitet

Rapportera transport Transporter planeras inte utan för att rapportera transporten skapar man en extraaktivitet av typen transport. När man rapporterar transporter från lastficka räknas tonnaget bort från destinationen. Det som skiljer inrapportering är valboxarna "Upplaget är tomt på"

ReportTransport.jpg

Genom att sätta dessa vet man när lastfickan kan användas av andra salvor. Om man bara räknar varje lass blir det sällan exakt 0.

Lägga till och redigera destinationer

Man lägger till nya destinationer genom att trycka på Verktyg -> Hantera destinationer. En destination går inte att ta bort men genom att sätta den till inaktiv syns den inte men kommer med i rapporter. Mer detaljerad beskrivning finns i länken editera destinationer.

Meddelandehanterare

I GanttScheduler finns det möjlighet att skriva och läsa meddelanden på brytobject, platser och resurser. Om det finns ett meddelande på rum eller gavel så visas en ikon på gaveln.
Meddelande.jpg

Om man trycker på "Visa gavelmeddelande" eller "Visa rummeddelande" så öppnas "Ganttschemameddelandehanterare".

MeddelandeHanterare.jpg

I övre rutan visas meddelandet och om man vill kvittera så klickar man på det (visas då i nedre rutan) och trycker "Signera & Ta bort". Vill man göra ett nytt meddelande så markerar man gaveln och trycker på antingen "Visa gavelmeddelande" eller "Visa rummeddelande". Skriver det nya meddelandet i nedre rutan och tryck "Lägg till". Meddelandet visas nu i övre rutan och ikonen syns på gaveln. Om man inte vill att meddelandet ska visas mer så trycker man på "Signera & Ta bort". Det går även att kvittera genom att högerklicka direkt på meddelandet.

Om man försöker rapportera en aktivitet som har ett meddelande får man en fråga om man vill flytta till nästa aktivitet eller kvittera.

Arbetsorder

För att skriva ut arbetsordern så går man in på Verktyg-> Skriv ut arbetsordern.

Arbetsorder.jpg


ArbetsorderForm.jpg
Välj vilka resurser och tidsspann som skall skrivas ut. Tidsurvalen är som default samma som visas på linjalen men ändras till detta skift genom att trycka på ThisShift.JPG


Verktyg

 • Skapa länk:

Används för att visa att salvor beroenden. När knappen är nertryckt kan man klicka på slutet av en salva och sedan starten på en annan. En pil ritas. I dagsläget finns ingen automatisk uppdatering av objekten som är länkade.

 • Ångra:

Ångra kan ske i flera steg. Om den är grå finns det inget att ångra.

 • Gör om:

När man ångrat kan man återgå till innan ångringen. Om den är grå finns det inget att återgå till.

 • Beräkna position på objekt enligt länkar:

Denna funktion är inte tillgänglig.

 • Visa meddelanden:

När den är intryckt visas "Ej kvitterade meddelanden" under berört ganttobjekt.

 • Markera nästa överlapp:

Siffran på knappen visar hur många överlappande objekt det finns i ganttvyerna. När man trycker på knappen så markeras det i tid närmaste överlappande objektet.

 • Lägg till/uppdatera gavlar:

Används för att lägga till gavlar i planen.

 • Knuffa till nu:

Om knappen är intryckt kommer alla aktiva att flyttas till nu.


 • Ta bort:

Tar bort markerat objekt. Det går att ångra om borttagningen blev fel.

 • Publicera:

Se publicera plan.

 • Skriv ut arbetsorder:

Se Arbetsorder.

Flaskhals

För att aktivera flaskhals funktionaliteten går man in på Verktyg->Hantera->Hantera flaskhals. Ett inställningsformulär visas.

SettingsFlaskhals.jpg


För att bufferttiden ska visas på objekten måste bockrutan "Aktiv" vara ikryssad. Valboxen "Flaskhalsaktivitet" bestämmer vilken aktivitet som man bedömer är kritisk och vill se buffert framför. Det kan endast finnas en kritisk aktivitetstyp. Beräkningsmetod kan antingen vara mellan flaskhalsaktiviteter eller från salvstart till flaskhalsaktivitet. Antal indikerade gavlar används inte i denna version. Intervall och färger.

För att styra färgen används ett intervall. I detta fall röd om det är negativt, orange mellan 0 och 12 timmar samt grönt om det är mer än 12 timmar.

För att göra beräkning av buffert trycker man på knappen SetFlaskhals.jpg

Tiden då flaskhalsaktiviteten är planerad att starta sparas och beräkningen sker. Planerad buffert och kvar av buffert visas då på ganttobjektet och är vid start lika stora.

Visualisering av buffert

Flaskhalssalva.jpg


Observera: Tiden mellan laddning och skjutning räknas inte som buffert eftersom skjuttidpunkten är förutbestämd.

Storskalig brytning

För att få en tidsuppskattning på hur mycket arbete som återstår så kan man använda längdformler för att beräkna längden den återstående delen.

Längdformler

Man ställer in programmet så att aktiviteternas längd beräknas utifrån hur stor arbetsmängd aktiviteten har. Detta gör man under Verktyg -> Hantera -> Hantera längdformler.

BerakningAvLangd.png

Under villkor skriver man ett uttryck för när längdformeln ska gälla.

Under Längdformel så skriver man ett uttryck för hur den ska beräknas. Man kan högerklicka för att infoga ett rapporterbart värde.

Exempel på längdformler.

Villkor Använd && för och samt || för eller. Parenteserna är viktiga.

([ACTIVITY]=Lastning)&&([BLASTTYPE]=Skivpall)

Gäller då aktiviteten är Lastning och Salvtypen är Skivpall.

Formel Uttrycket ska resultera i ett tal som är mängd per dygn.

([BLASTMUCKTONNAGE]-[SUM(Lastning.Ton)])/1500

Utgår från salvans totala ton att lasta ut och drar bort alla inrapporterade ton på salvans aktiviteter av typen Lastning. Resultatet delas med 1500. I exemplet så lastar man ut 1500 ton per dygn per maskin.

Arbetsmängd

För att ange hur stor arbetsmängd det är på varje salva så högerklickar man på en salva eller gavel och väljer Egenskaper för pall.

I den övre delen anger man den totala arbetsmängden på varje pall-salva.

Om man vill att all lastning ska ske efter sista skjutningen så ska man bara ange Lastning ton på sista salvan.

I den nedre delen kan man dela upp den totala mängden för exempelvis varje månad.

EgenskaperForPall.png

För att avräkning på arbetsmängden ska fungera så anger man rapportvärde på de aktuella nyckeltalen under Verktyg -> Hantera -> Inställningar rapportering.

Välj rapportvärde enligt tabellen nedan. Se även till att de är markerade som summeringsbara.

Pall-egenskap Rapportvärde
Lastning ton Lastade ton
Kabelbult meter Kabelbult meter
Borrmeter Meter borrat
Sprängmedel kg Kg sprängämne
Betong m3 Volym

Rapportformuläret visar gjord mängd av total mängd på respektive rapportvärde då allt är inställt korrekt.

Inställningar

Inställningar

Hantera aktivitetstyper och resurser

HanteraResurser.png

Resurser

Tryck ny för att skapa en ny resurs

Tryck Ta bort för att ta bort den markerade resursen. Det går bara ta bort resurser som aldrig används på någon aktivitet. För att dölja en gammal maskin så ska man kryssa ur aktiv på den.

Fält Beskrivning
Namn Vilket namn den har
Namn2 Ett alternativt namn på den. T.ex. namn i Maximo eller något annat system.
Resursgrupp Vilka resursgrupper den ska ingå i
Aktiv Om den är i bruk just nu.
Sortering Sorteringsnummer.
Visa i rapporter Om resursen ska visas ingå i diverse rapporter.
Kompetenskod Vilken kompetenskod som ska krävas av personal som ska kunna köra resursen.
Auto schedulering Om resursens ska kunna användas av ABB autoschedulering
Prioritering Strafftid i timmar för användning av resursen för ABB autoschedulering

Standardvärden

Lägg till standardvärden har som sätts på rapporteringsdata då man väljer resursen i rapportformuläret.

Aktiviteter

Lägg in värden för olika aktiviteter som påverkar av att man sätter en resurs.

Väntetidsfaktor - Om man sätter denna resurs på en aktivitet så påverkas väntetiden enligt (Ny väntetid = Väntetid * Väntetidsfaktor) Prioritet - Resursens strafftid om den används med aktiviteten Operatörer - Antal personer som behövs då resursen utför aktiviteten.

Aktiviteter

Tryck ny för att skapa en ny aktivitet.

Tryck ta bort för att ta bort en aktivitet. Det går inte ta bort aktiviteter som använts. Om aktiviteten inte ska användas mer så ska man kryssa bort aktiv på den.

Fält Beskrivning
Namn Vilket namn den har
Bastyp Bastyp används för att den ska få färg.
Resursgrupp Vilken maskiner som kan utföra aktiviteten
Standardresurs Vilken resurs som ska tilldelas då aktiviteten skapas
Skiftschema Skiftschema som används för aktiviteten. Blankt gör att aktiviteten kan utföras när som helst.
Visa i resursmeny Om aktiviteten ska gå välja som nästa aktivitet i rapportformuläret.
Längd Standardlängd på aktiviteten 1h = 1 timme, 1d = 1 dygn 1m = 1 minut, 1s = 1 sekund.
Väntetid Längd mellan aktiviteten och nästa aktivitet. (Härdningstid)
Maskin ej tillgänglig I rapporten maskintillgänglighet så räknas aktivitetens tid bort från tillgänglig tid.
Sortering Sorteringsordning (nummer).
Grupp Aktivitetens grupp. Används av verktygsfältet för att lägga aktiviteter i olika grupper.
Skiftaktivitet Om aktiviteten ska räknas då man räknar antal aktiviteter i ett skift.
Tonnage Uttryck för att aktiviteten ska få ett tonnage då den skapas.
Volym Uttryck för att aktiviteten ska få en volym då den skapas.
Borrmeter Uttryck för att aktiviteten ska få borrmeter då den skapas.
Ignorera väntetid Om aktiviteten kan utföras medan föregående aktivitet har väntetid.

Salvcykler

Tryck ny cykel för att skapa en ny salvcykel.

Tryck ta bort för att ta bort den valda salvcykeln.

Tryck döp om för att döpa om den valda salvcykeln.

Lägg till aktiviteter till den valda salvcykeln genom att trycka "Lägg till aktivitet". Markera sedan den tomma raden som ligger sist för att redigera aktivitetens alternativ.

Fält Beskrivning
Aktivitetstyp Vilken aktivitet som ska skapas
Standardresurs Vilken resurs som ska sättas då aktiviteten skapas
Skiftschema Vilket skiftschema som ska sättas då aktiviteten skapas
Längd Längd på aktiviteten t.ex. 4h för 4 timmar, 1d för 24 timmar 70m för 1 timme och 10 minuter
Väntetid Hur lång tid som ska reserveras efter aktiviteten till nästa kan starta.
Buffertid Hur lång tid från föregående aktivitet till denna kan starta.
Tonnage Uttryck för att sätta aktivitetens tonnage [BLASTTONNAGE]/2 skulle ge aktiviteten salvans halva tonnage.
Volym Uttryck för att sätta aktivitetens volym.
Borrmeter Uttryck för att sätta aktivitetens borrmeter.
Ignorera väntetid Om aktiviteten kan starta fastän att föregående har väntetid.


Resursgrupper

Tryck lägg till resursgrupp för att skapa en ny. Skriv namnet på resursgruppen.

Tryck "Ta bort" för att ta bort den markerade resursgruppen.

Hantera avdelningar

Avdelningar är det som skiftlag hör till. Om man kör med t.ex. 3-skift så har man kanske 5 skiftlag som alla hör till samma avdelning.

HanteraAvdelningar.png

Tryck ny för att lägga till en ny rad. Skriv sen namnet på avdelningen på raden.

Tryck Ta bort för att ta bort den markerade raden.

Hantera personal

Här kan man lägga upp och redigera skiftlag och dess personal samt administrera frånvaro och personalbyten.

Skiftlag

Här lägger man upp skiftlagen. Varje skiftlag bör höra till en sektion. Man kan ha flera skiftlag i en sektion.

Tryck lägg till för att skapa en ny rad.

Skriv namnet på skiftlaget. Välj vem som är förman och välj avdelning.

Personal

Tryck lägg till för att lägga till en ny person.

Fyll i egenskaperna för personen.

Fält Beskrivning
Skiftlag Vilket skiftlag personen normalt tillhör
Namn Namn på personen
Kompetens Vilka "körkortsbokstäver" personen har
Aktiv Om personen är tillgänglig.
Används vid optimering Om personen ska vara tillgänglig vid ABB optimering

Editera personalavvikelse

Här lägger man in frånvaro eller om personer byter skift med varandra under en period.

Lägg till en rad då en person ska vara frånvarande eller närvarande i ett annat skift.

Fyll i då perioden börjar och då den slutar.

Kryssa i närvaro ifall personen jobbar för ett annat skift under en tid.

Se till att närvaro inte är ikryssad om personen ska vara frånvarande.

Skiftbeskrivning

Här definierar man vilka tider skiftlagen jobbar.

Fält Beskrivning
Skiftlag Vilket skiftlag regeln gäller
Skiftnamn Namn på skiftet
Från När regeln börjar gälla och tidpunkt när skiftet börjar
Till När regeln slutar gälla
Längd Längd på skiftet timmar:minuter:sekunder
Intervall Hur ofta skiftet upprepar sig. 7 = 1 gång i veckan.

Inställningar rapportering

Här definierar man vad som ska gå rapportera på varje aktivitet.

InställningarRapportering.png

Välj vilken aktivitet som du vill definiera rapportvärden för.

Tryck lägg till rad för att skapa ett nytt fält.

Ange egenskaper enligt nedan för fältet.

Fält Beskrivning
Namn Namn på det man ska rapportera in
Grupp Grupp namn. Om gruppnamn är annat än blankt så kan man ange flera värden vid rapportering.
Värdetyp Sträng=Text, Flyttal=Decimal tal, Heltal=Heltal, Dåld=Visas inte. Användbart om man kör med en formel.
Obligatorisk Om den måste anges. Man behöver bara ange ett värde om man rapporterar klar (ej vid avbrott).
Min Minsta värde man kan ange
Max Största värde man kan ange
Standard Standardvärde. Fylls automatiskt i då man öppnar rapportering på aktiviteten första gången.
Kombinationsruta Om man ska kunna välja värdet via en drop down. Man definierar vilka man ska välja bland under Tillgängliga värden.
SQL för alternativ SQL fråga som genererar alternativen automatiskt.
Sortering I vilken ordning värdet ska anges. Minst ordning kommer först.
Aktiv Om fältet ska visas.
Kolumn Kolumnens namn om fältet ska läsas in för visning i ganttvyer.
Formel Uttryck på hur fältet automatiskt beräknas. [A.value]*[B.factor] skulle multiplicera värdet på fältet a med faktorn på det valda i fältet b.
Endast för del Om det enbart ska visas då man rapporterar aktivitetsdelar.
Delar Vilka aktivitetsdelar som det ska anges på.
Rapportvärde Vad värdet innehåller för "fördefinierad" information.
Summeringsbar Om värdet går summera.

Tillgängliga värden

Här definierar man vilka värden som ska visas i fältets kombinationsruta.

Standardalternativ på frågor

Redigera manualen

Denna manual ligger på en wiki sida. Fördelen med att denna typ av manual är att alla kan ändra och lägga till information. För att ändra trycker man på fliken "Redigera". Man uppmanas då att logga in. Användarnamnet är gruvan (Ex renström) och lösenordet är "boliden". Fördelen med att logga in med gruvnamn är att det är lättare att spåra ändringar. Man måste spara när man är klar och det görs på knappen nere till vänster.