VoxAlarm

From DataPolarna
Revision as of 09:16, 26 March 2019 by Ola (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Inloggning

Ej implementerat


Hem

På startsidan visas källor och mål. En källa är en larmingång, det finns två typer av källor; - Serial är en larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på. - Rest är en larmmottagare och konfigureras med källans namn.