VoxAlarm

From DataPolarna
Revision as of 15:27, 26 March 2019 by Ola (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Inloggning

Ej implementerat


Hem

Startsidan visar källor och mål.
Voxalarm hem.png

Källa
En källa är en larmingång, det finns två typer av källor.

Serial är en seriell tcp/ip larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på.
För att larmer ska skrivas, konfigureras en seriell larmskrivare i kontrollsystemet som ska övervakas. Skrivarens namn är VoxAlarmserverns namn och angiven port.

Rest är en rest api larmmottagare och konfigureras med källans namn.
https://<voxalarm server>/api/alarm/trigger { "InputDeviceName": "", "AlarmKey": "", "Description": "", "Section": "", "Priority": 10 }
InputDeviceName, ange källans namn.
AlarmKey, nyckeln till det larm som ska aktiveras.
Description, beskrivning av larmer.
Section, larmets sektion.
Priority, larmets prioritet, 1-10.


Mål
Ett mål är en larmutgång, det finns en typ av mål.

Radio är en larmutgång till en kommunikationsradio och konfigureras med målets namn, minsta radiotystnad, eventuellt larm vid "för många larmer".
När en ny radiomodul ansluts dyker den upp som "Okänd enhet".
En enhet kopplar sig till servern genom att ansluta ett USB minne med filen voxalarm.config innehållande;
{ "serverAddress": "https://<voxalarm server>/" }


Redigera källa

Voxalarm kalledit.png

En källa har följande fält som är redigerbara:
Namn - Källans namn.
Typ - Typ av källa, Serial är en seriell tcp/ip larmskrivare, Rest är en rest api larmmottagare.
Beskrivning - Beskrivning av källan.
Fälten nedan gäller bara för typen Serial.

Larmkod - Larmets identifiering, anges genom att bygga ihop en sträng med positioner och text. 29-59, 72-87 innebär position 29-59, plus ett mellanslag, plus position 72-87.
Beskrivning - Beskrivning av larmet, anges på samma sätt som Larmkod.
Tidsstämpel - Position där tidsstämpel börjar.
Tidsstämpelformat - Format på tidsstämpel, tex yyyy-mm-dd hh:nn:ss.
Prio - Larmets prioritet, anges på samma sätt som Larmkod.
Sektion - Larmets sektion, anges på samma sätt som Larmkod.
Aktiv - Position där aktiv text börjar.
Aktivkod - Texten som identifierar aktivt larm.
Upphört - Position där upphört text börjar.
Upphörtkod - Texten som identifierar upphöts larm.
Bekräfta - Position där bekräfta text börjar.
Bekräftakod - Texten som identifierar bekräfta larm.


Redigera mål

Voxalarm maledit.png

Ett mål har följande fält som är redigerbara:
Namn - Målets namn.
Minsta radiotystnad innan larm spelas - Minsta tid som radion varit ledig innan larm spelas.
Uppehåll vid många larm - Antal larm anger hur många larm som ska vara köade för uppehåll ska aktiveras. Minuter anger hur många minuter uppehållet varar. Ett larm kopplat till händelsen kan skapas/redigeras.
Aktiv - Anger om målet är aktivt eller ej.
Knappen "Avsluta uppeåll", avslutar aktivt uppehåll med omedelbar verkan.
Knappen "Hitta", aktiverar hitta funktionen under 1 minut, den gröna dioden blinkar T_T___.
Knappen "Ta bort", raderar målet.
Knappen "Starta om", startar om målenheten.


Larm

Larmsidan visar konfigurerade larm.
Larm kan filtreras genom på status och genom att söka på larm koder.

Voxalarm larm.png

Ett larm har en eller flera källor som matchas mot inkomna larms källor.
Saknas källa matchas larmet mot inkomna larm oavsett källa.

Ett larm kan ha ett eller flera mål.


Redigera larm

Voxalarm larmedit.png

Ett larm har följande fält som är redigerbara:
Namn - Larmets nyckel som identifierar larmet i kombination med eventuell källa som larmet aktiverats via.
Ljudfil - Ljud som kopplas till larmet, och är det ljud som tex spelas upp i radio när ett larm aktiverats.
Beskrivning - Beskrivning av larmet.
Prio - Standard prioritet av larmet, standard prio används om inte mottaget larm har prio angiven.
Tidsblockering - Hur länge larmet är tidblockerat, när ett larm är tidsblockerat ignoreras larmet om det inträffar igen.
Huvudlarm - Om ett huvud larm är vald så tidsblockerar huvudlarmet även detta larm.
Giltig i - Den längsta tid som larmet köas. Om larmet inte skickats ut inom giltighetstiden raderas larmet.
Repeteringar - Antal repeteringar av larmet.
Tid mellan repetering - Den tid som systemet väntar innan larmet repeteras.
Källor - De källor som larmet matchas i kombination med larmets namn. Om ingen källa angivets matchas larmet oavsett källa.
Mål - De mål som larmet ska skickas till.
Sektion - Standard sektion för larmet, standard sektion används om inte mottaget larm har sektion angiven.
Status -

  • Ny larmet är nytt och användaren inte tagit ställning till om larmet ska vara aktivt eller inaktivt.
  • Aktiv larmet är aktivt och kommer matchas mot inkomna larm.
  • Mall larmet är en mall, ominkommet larm matchar mallen läggs ett nytt larm med status ny in i larmlistan.
  • Inaktiv larmät är inaktiverat.

Under "Tidsblockerade målenheter" visas mål som är tidsblockerade för larmet.
Knappen "Spela", simulerar att larmet har inkommit.
Knappen "Ta bort", raderar larmkonfigurationen.