Revision history of "TimberTime Report Väntetid"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:54, 24 June 2014Peter (Talk | contribs). . (151 bytes) (+151). . (Skapade sidan med '== Väntetid == Visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald palts. 600px')