SIPlan

From DataPolarna
Revision as of 15:29, 7 March 2019 by Andersm (Talk | contribs) (Kundorderstyrd planering)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Information

Nu har vi på DataPolarna startat utvecklingsarbetet med SawInfo Planner (SIPlan). Det handlar om ett unikt planeringsverktyg för sågverk, som klarar allt från timmerlager till förädlad vara. Med verktyget kommer du som jobbar med planering kunna välja att planera ett valfritt antal produktionssteg (sågning, torkning, justering, hyvel, kap, klyv etc).

- SIPlan kommer att kunna erbjuda ett grafiskt planeringsgränssnitt som ger god överblick och gör det enkelt att se vilka konsekvenser ändringar i planen skapar. Mycket av idéerna och tekniken i SIPlan hämtar vi från de planeringssystem som vi utvecklar för gruvbranschen, säger Anders Marklund, som är projektledare för utvecklingsarbetet.

Han berättar också att sju externa aktörer ska initialt vara med i projektet. Det är viktigt att få med sågverk med varierande storlek, inriktning, organisation och behov så att systemet inte bara stöder en organisation eller ett sätt att planera och tänka.

Är ni intresserade att vara med i projektet ta omedelbart kontakt med Anders Marklund på 070-3712090, 0910-73 22 90 eller anders.marklund@datapolarna.se


Windows Ganttklient

Syfte: Resursplanering för sågverk.

Kortkommandon

Order:
n = ny order
d = duplicera. Ny order från markerad
t/delete  = ta bort
s = Konsumerade produkters saldon
å = återrapportera
ä = ändra order

Automatplanering:
ctrl-a = Planera en order på markerad resurs

Tidsaxel
v = visa allt 
ctrl-(pil vänster) = flytta framåt med inställd tid
ctrl-(pil höger) = flytta bakåt med inställd tid

Enheter:
ctrl-1 = Antal
ctrl-2 = Löpmeter
ctrl-3 = Volym
ctrl-4 = Paket

Produktkurvor:
k = kurva för vald produkt eller vald orders produkter.


Installation windows Ganttklient

Installation (Administratörsrättighet krävs):
1. Ladda ner installationfilen från din websida.  www.siplan.sawinfo.se (I menyn till vänster klicka på installationsprogram)
2. Kör installationen.

Starta programmet: Klicka på länken på skrivbordet.

Detaljer:
Installationen lägger filerna med i programkatalogen med kör,läs och skrivrättigheter där.
Programmet skall kunna köras som lokal user, installationen kräver administratörsrättigheter.

Installation windows Ganttklient - Citrix

Kontakta datapolarna för att få en ZIP-fil med rätt filer. När det är gjort följ instruktionen nedan.

1. Katalog
Den bör kunna läggas på användarens hemkatalog. Bara det har läs/skriv/exekveringsmöjligheter.

2.  Genväg att starta programmet.
Genvägen som skapas för att starta programmet skall i mål ha följande:
"C:\katalog\GanttBrowser.exe" "xml=C:\katalog\SIPlan.xml"

3. Byt gärna ikon till den medföljande(I zipfilen och i katalogen ligger denna att använda) : 
siplan-symbol.ico

Ändringshistorik

Release 7 (2019-03-01)

  • Kundorderstyrd planering
  • Behovskoppling
  • Utleveranserlistor förbättrade

Release 5 (2016-03-21)

  • Produktegenskaper (Ny import och export)
  • Möt behov
  • Brist-/överskottslista
  • ”Vadsomhelstorder” (t.ex. planerat underhåll)
  • Söka recept i receptväljare
  • Fördröjning av utprodukter
  • Maximera inprodukt
  • Återrapporteringsmöjlighet för SIBB

Release 4 (2015-11-20)

  • Rättningar

Release 3 (2015-05-20)

  • Inleveranser.
  • Utleveranser.
  • Koppling mot SAWInfo.
  • Färgkodning efter startsaldo och lägsta saldo under produktion på tillverkningsodrar. (Windowsklient) .
  • Val av enhet för hastighet i receptredigering. Omvandling av enheter i recept till recept per timme.
  • Förenkling av recept i webben.
  • Snabbkommandon windowsklient.
  • Enheter visualiseras i webben och windowsklient.

Release 2 (2015-04-02)

  • Beräkning av hur mycket av en produkt som finns i lager vid olika tidpunkt.
  • Kurvor över produkters mängd i lager visas i klientprogrammet.
  • Administration av produktgrupper i webben.
  • Återrapportering via webb för att påbörja och avsluta ordrar.
  • Val av enhet för hastighet i receptredigering. Omvandling av enheter i recept till recept per timme
  • Rapporthantering
  • Mer förklarande text i felmeddelanden. Möjlighet att se mer detaljerad information.
  • Tydligare indikering av att publicering pågår.
  • Möjlighet att åsidosätta scheman.
  • Möjlighet att bestämma ordning på resurser i Gantt.
  • Produkter har fått fler fält enligt önskemål vid projektmötet 2015-01-13.
  • Möjlighet att importera produkter till SIPlan via Excel-mall som har lagts ut på webben.
  • Beräkning och visualisering av effektiv längd på tillverkningsorder.
  • Felrättningar i hantering av scheman. (Beräkningsfel och hantering av åäö i klientprogrammet.)
  • Rättning av positionering av klientprogrammet när det körs på en mindre skärm.
  • Valbart i klientprogrammet att visa schema för vald resurs.
  • Hantering av flera samtidiga inloggningar med samma användare.

Instruktionsfilmer

Videomaterialet är under uppbyggnad och filmerna kan förändras under projektets gång. Är det något du saknar eller vill ha mer beskrivning av så skicka ett mail till siplan@datapolarna.se .
Teori
Vad är SIPlan!

Konfiguration och uppsättning


Inmatning av underliggande data


SIPlan windows ganttklient


Användningsfall

Budget

Fördelningsnycklar
Dessa används för att fördela de kvantiteter som skrivs in i budgeten. På så sätt kan man styra vilka perioder som ger mer eller mindre. En budget kan använda valfritt antal fördelningsnycklar.

Budgetberäkningar

Produktradskolumner:
Produkt = Produktnamn
Produkttyp = Produkttyp
Plan konsumtion = Planerad konsumtion. Hur mycket som är planerat att användas i produktion av produkten.
Konsumtion övriga = Plan konsumtion från andra budgetar  som inkluderats.
Sälj aktuell = Hur mycket som planeras att säljas av produkten.
Sälj övriga =  Sälj aktuell från andra budgetar som inkluderats.
Kalkylerat behov aktuell = Maximalt behov från aktuell budget om allt görs med denna produkt. 
Kalkylerat behov övriga =  Kalkylerat behov från andra budgetar som inkluderats.
Producerat aktuell budget = Hur mycket som produceras av produkten i den här budgeten.
Producerat övriga budget = Producerat aktuell budget från andra budgetar som inkluderats.
Inköp aktuell = Hur mycket som är planerat att köpas in.
Inköp övriga = Inköp aktuell från andra budgetar som inkluderats.
Diff prod = Producerat + Inköp  - konsumtion - sälj.  (Både aktuell budget och övriga) Värdet kan hjälpas som hjälp vid tryckande flöde.
Diff behov = Totalt Kalkylerat behov. (Aktuellt + övriga)
Receptrad: 
Recept = Receptnamn
Andel = Hur stor del som av "Plan konsumtion" som skall användas på det här receptet.
Receptradsutprodukter 
Produkt = Utproduktsnamn
Andel = Hur stor del som används till produkten. 
Efterföljande rader är samma som Produktradskolumner. 


Flera budgetar
Man kan om man vill skapa separata budgetar. T.ex. en säljbudget för säljprodukter och sedan en timmerprodukter. Dessa går sedan använda med varandra eller andra budgetar för att jämföra.


Publicera budget
När man publicerar en budget ger man planeringsverktyget möjlighet att se hur man ligger till mot budget.

Variabler som beräknas dag för dag.
Inköp
Konsumtion
Produktion
Försäljning

Kundorderstyrd planering

Kundorder
Kundoder i SIPlan är utleveranser och syns i fliken utleveranser. På varje utleverans finns en eller flera rader. Dessa rader är visualiserade under knappen med en lastbil och minustecken uppe i siplanprogramlisten.

Skillnaden mellan planering direkt mot kundorder och den vanliga planeringen (produktstyrd) är att mängder skapas och förbrukas endast mot kundorder för kundorderstyrd planering.

Beskrivning av skillnader i planering:

Produktstyrd - Behovsmängder från utleveranser och tillverkningsorder kan slås samman som ett dragande behov så länge produkten är samma. Mängder i lager och skapade från tillverkningsorder kan användas av tillverkningsorder eller utleveranser så länge produkt matchar. För varje tillverkningsorder måste produkten ändras dvs. inprodukt är inte samma som utprodukt.
Kundorderstyd - Behovsmängder från utleveranser och tillverkningsorder kan bara slås samman som ett dragande behov så länge produkt och kundorder är samma. Mängder i lager och skapade från tillverkningsorder kan användas av tillverkningsorder eller utleveranser så länge produkt och kundorder matchar. I kundorderstyrd planering vill man ofta göra förädlingssteg i en förutbestämd ordning och därför är ett viktigt verktyg att kunna ange nästa tillverkningsorder . Så att man kan bygga följden Tillverkningsorder A -> Tillverkningsorder B -> Utleverans. Detta går då göra även utan att byta produkt. T.ex. Produkt A som skall målas 2 ggr kan då ligga på samma produkt på 2 måleriorder bara den första måleriordern pekar på den andra. I den här typen av planering kan produkten vara samma in och ut då ordningen styr förädlingsgraden.

Värt att notera att det går att blanda dessa två typer av planering. Så att man på lagervaror eller till en viss förädlingsgrad kör produktstyrd planering och sedan övergå till kundorderstyrd planering för mer kundspecifiktillverkning. Ex. Grovt kan man säga såg, tork, justerverk, och standardvaror går planeras produktstyrd. Måleri - Impregnering -Hyvel(specialprofiler) -brandskydd planeras kundorderstyrd.

Verktyg

Vy för utleveransrader :
Kolumn - KO-Styrd (Ja/Nej):  Är denna flagga satt till Ja är raden ställd för kundorderstyrning. 
Kolumn -Finns i TO: Vilka arbetsorder kundorderraden ingår i. 
Om man högerklickar kan man sätta orderraden som kundorderstyrd eller inte. 
På tillverkningsorder inprodukter
Kundorderstyrd: Om denna arbetsorder har kundorderstyr intag.

På tillverkningsorder utprodukter:
Kundorder: Här står kundordern som är då samma som leveransnamn.
Kundorderrad: Här står kundorderrad. 
Tillverkningsorder: Om man bygger orderkedjor skall man fylla i tillverkningsorderhär. 

Exempel på styrning av målningsorder och uppsättning runt detta. Utleverans finns med en rad med order som skall hyvlas och målas 2 ggr. Recept finns för målning och hyvling.

  • Utleveransraden sätts till kundorderstyrd i utleveransradslistan.
  • Välj "möt behov" på utleveransrad i utleveransradslistan. Se till så att kundorder och intag kundorderstyrt är ikryssade. (Nu skapas en tillverkningsorder på måleriresursen).
  • Välj "möt behov" på arbetsordern som skapades i punkten före. Se till så att kundorder, nästa arbetsorder och intag kundorderstyrt ikryssade. (Nu skapas en till tillverkningsorder på måleriresursen).
  • Välj "möt behov" på arbetsordern som skapades i punkten före. Se till så att kundorder och nästa arbetsorder ikryssade. (Nu skapas en till tillverkningsorder på hyvleriresursen).


Nu har vi skapat: Hyvelorder -> Måleriorder -> Måleriorder- > Utleveransrad.
Viktigt här var att man sätter rätt kryss när man möter behov. Dessa saker går att ändra manuellt inne på ordrar om behovet finns.
Om färgen är röd på utleveransraden eller måleriorder så betyder det att mängd saknas eller att föregående order inte hinner klar innan nästa påbörjas.

Sammmanfoga och dela tillverkningsorder
Dessa operationer fungerar även med kundorderstyrd planering med undantag av att dela order på procent. Att dela order på recept går bra.